دوره های آموزشی
تاریخ شروع: 1397/7/1 آموزش پرتره از کست و مجسمه های آموزشی به روش آکادمیک آکادمی مهدیس

تاریخ شروع: 1397/7/1 آموزش تکمیلی و تخصصی طبیعت آکادمی مهدیس

تاریخ شروع: 1397/7/1 آموزش طبیعت بی جان به صورت زنده آکادمی مهدیس

تاریخ شروع: 1397/7/1 آموزش مقدماتی مداد رنگی و پرداختن به جزئیات و جنسیت سازی آکادمی مهدیس

تاریخ شروع: 1397/7/1 آموزش پرتره از پایه آکادمی مهدیس

تاریخ شروع: 1397/7/1 آموزش رنگ روغن آکادمی مهدیس

تاریخ شروع: 1397/6/1 آموزش تخصص موضوع گرایی و موضوع سازی آکادمی مهدیس

تاریخ شروع: 1397/6/1 آموزش پرتره از کست و مجسمه های آموزشی به روش آکادمیک آکادمی مهدیس

این دوره در دو نوبت صبح و عصر با ظرفیت جداگانه حداکثر 20 نفر برگزار می گردد.

تاریخ شروع: 1397/6/1 آموزش تکمیلی و تخصصی طبیعت آکادمی مهدیس

این دوره در دو نوبت صبح و عصر با ظرفیت جداگانه حداکثر 20 نفر برگزار می گردد.