فخر الدین مخبری

فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه دربی انگلستان
فخر الدین مخبری

تخصص ها: طراحی و نقاشی - تخصص رنگ و روغن و موضوع گرایی

مدرسان

فخر الدین مخبری
فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه دربی انگلستان